Kruh Jána Maliarika

      Mistr Ján Maliarik během života svými přednáškami, spisy, modlitbami a meditacemi šířil  Vše-Otcovskou Láskou Světlo  Poznání a  Božské Moudrosti  po celé naší Matičce Zemi. Toto  působení nezůstalo bez  odezvy. Brzy se k němu začali hlásit  právě Ti vyspělí jedinci, kteří byli schopni  jeho  Světelnou Činnost  z vysokých Duchovní úrovní zachytit a podle svých možností a schopností následovat.

      Po přednášce „Božské Kázání“, kterou na pozvání přednesl Ján Maliarik v Teozofické společnosti v Brně v roce 1919,  se kolem jeho osoby vytvořila skupina několika lidí – Kruh žáků Jána  Maliarika – která nejenom myšlenkově, ale i materiálně (finančně) podporovala Mistrovo usilovné snažení předat světu své Poselství Míru. Mezi jeho nejoddanější žáky té doby patřil  tehdy  mladý Otmar Widhalm, který po vyslechnutí  přednášky  poznal  svého  Mistra  a  po  celý  zbytek  svého  života  jej s opravdovým zanícením a všemi možnými prostředky podporoval. Stal se také jeho adoptivním synem především proto, aby po jeho odchodu z této úrovně mohl převzít celou literární pozůstalost  do své správy. Také Heřman Doležal, Marie Doležalová–Widhalmová, Anna Kovaříková, Marie Pulánková, Karola Malá, prof. Vincenc Kroužil a mnoho dalších, kteří se ke Kruhu žáků K.J.M. hlásili, podle svých schopností a možností napomáhali šířit Mistrovy knihy, epištoly  a výzvy za mír do celého světa.

      Přednáškovou činností Jána Maliarika se Kruh žáků Jána Maliarika stále více rozšiřoval, a to nejenom ve Slovenské  a  České republice,  ale  postupně  v  celé  Evropě - Polsku, Bulharsku, Francii, Anglii, Rakousku a  Německu. Ale i ve vzdálených zemích jako Indie, Švédsko, USA aj. se ozývaly hlasy podporující jeho mírové snahy. Dokazuje to obsáhlá korespondence, která se v pozůstalosti dochovala.

    Kruh žáků Jána Maliarika nezanikl ani po Mistrově smrti. Naopak. Pod vedením pana ing. Otmara Doležala, který  po  vzoru  svých rodičů  Otmara a Marie Widhalmových, pokračoval v nezištné a obětavé práci při třídění pozůstalosti a především při samizdatovém vydávání literárního Odkazu Kňaza Jána Maliarika. A to vše v náročné a duchovně omezující době minulého režimu. Jako za Mistrova života i v této době se k jeho Odkazu hlásilo mnoho žáků a přátel, kteří spolupracovali s panem Doležalem a pomáhali mu v jeho ušlechtilé práci.

     Ani dnes neustává Kruh přátel Jána Maliarika ve své činnosti, a stejně jako v minulých letech pořádá semináře, přednášky, studijní pobyty, pravidelně navštěvuje a udržuje Mistrův hrob na evangelickém hřbitově  ve   Veľkých  Levároch,  zúčastňuje  se  služeb  Božích  v  tamním  evangelickém  chrámu.  Jednou z  nejvýznamnějších  činností  je vydávání  Mistrových  knih.   Od  roku  1991  do  dnešního  dne bylo vydáno 166  titulů.

     Kruh Jána Maliarika pracuje například v Brně, Ostravě, Veselí nad Moravou, Brumovicích, Zlíně, Bratislavě, Očové, Dětve atd. Nikdy  během svého dlouholetého působení nebyl omezován žádnými stanovami, organizovaným členstvím ani přispíváním. Vždy byl, je a také zůstane dobrovolným společenstvím stejně smýšlejících jedinců, kteří se v hlubokém souznění s Mistrovými Zásadami usilují nejenom Mistrův Odkaz studovat, ale především naplňovat svým životem, skutky.

      Tento kruh je otevřen každému bez jakékoliv úřední registrace. Všechny aktivity Kruhu Jána Maliarika jsou dobrovolné, bez sebemenšího nátlaku na jednotlivce, ať už se jedná o účast na společných akcích pořádaných tímto společenstvím, nebo nezištným  finančním příspěvkem na vydavatelskou činnost.

      Knihy  Jána Maliarika  jsou  zásadně   z  čisté  lásky rozdávány – nikoliv  prodávány, aby  tak celoživotní oběť Vše-Otcovské Lásky Mistra Maliarika nezanikla a nebyla ponížena do obchodní roviny. Protože: Vysoké duchovní hodnoty takové úrovně nesmí být prodávány, ale pouze z Lásky Darovány.

     Dar z čisté nezištné Lásky – tato pozitivní energie, kterou nám ukázal jako příklad velké Oběti-Daru na kříži Ježíš Kristus, a kterou svým celoživotním snažením naplnil J. Maliarik a mnoho dalších velikánů svých dob, se v prostoru a čase nikdy neztratí.

      Ján Maliarik o této Úrovni Duchovního Působení podává písemný důkaz v knize  Cesta k Blahu a Míru na str. 16-18 původního vydání:

      „Chtěj-nechtěj: Musím Chvalozpěv Zapět o Tom Malém Posvátném Salonku  t-a-m  d-o-l-e  u Kryšků!! … Ne! … Ne!! … To není tam dole!! … To Je Tam Vysoko!! … …
To Posvátné Místečko tam dole Stojí Výše než i ty nejvyšší  a  nejnádhernější  salony!! … Protože  Tam se  s Láskou, Dobrosrdečně  a s Pochopením Sloužilo!!  …
A povězte: Nemluvím-li Poctivě Svatou Pravdu?! …
A  jen  povězte:  Není-lIž  To Svatou Povinností Zapět Tento  Skromný Chvalozpěv o Tom Malém Posvátném Salonku Tam Vysoko u Těch Dvou šlechtických Bytostí?? …

      Z-n-á-m  Kroužek  Královských  Šlechticů, který  není  pohromadě  držen  žádnou  konstituční  listinou, žádnou  »magna chartou«, žádnými  psanými  paragrafy, žádným  organizovaným  přispíváním  …  kterýžto Kroužek Královských Šlechticů však během několika málo roků  D-o-b-r-o-v-o-l-ň-ě … Obětoval – kdyby všechno bylo spočítáno – výše  200.000  korun!! …
A  200.000  korun těchto se Ochotou, Obětavostí a Účelem, za jakým byly složeny, jakoby zázrakem v samé Zlaté Dukáty, Diamanty a Brilianty Zářící   Z-m-ě-n-i-l-o !! … … …

      A každý  n-e-v-y-n-u-c-e-n-ě … D-o-b-r-o-v-o-l-n-ě … a  P-a-n-e-n-s-k-y   I-d-e-á-l-n-ě:
s  P-o-r-o-z-u-m-ě-n-í-m … Obětovaný Tisíc … Promění se v bližší-další Budoucnosti v Královskou Korunu, Zdobenou Nejnádhernějšími Drahokamy!! … …

      A  každé  T-a-k-t-o: ne vynuceně, nýbrž Dobrovolně a s Porozuměním Obětované Sto … Promění se v bližší-další Budoucnosti, kde v Hraběcí, kde v Baronskou –
Rytířskou a kde v jinou Šlechtickou Korunu Zlatou!! … …

      J-i-s-t-ě! Protože To Všechno Jsou Oběti, kde Skutečně Bratrsky … a kde Skutečně Otcovsky Milujícího, Všem – Všem:
Celému Lidstvu Pomoci Chtějícího Velikého SRDCE!! … …

      Doufám, že po Tomto budou správně pochopena, snad také Pochopena Slova Má:

      »Bolest  Hlubokou …  až  k  smrti  zarmucující – Pociťuje   Prožívá  Duše  Má  při  jakémkoli  vstupném – i organizovaném přispívání - …
Za prvé: že všechno tomu podobné počínání a jednání jest hotovým těžkým zraněním  v-š-e-c-h  vyšších, počna již od Druhého Svatého Slov, přes Třetí a Čtvrté a cožpak teprve dalších Vysokých Hodnot!! … -
Za  druhé: že  všechno  tomu  podobné  počínání a jednání jest  jistým znamením nízkého a kde porušeného zničemnělého a špinavého duše stavu!! – –«

      Chraň Bože, chtít Mne upozorňovat – korigovat; chraň Bože, chtít po Mně žádat, abych se daným přizpůsobil poměrům  a  tomu  podobně!  Já  ne  proto  Jsem  zde,  abych  se  takto  k  nedobrým,  nízkým,  po případě porušeným  a  špinavým  poměrům  snižoval  a  přizpůsoboval;  nýbrž  Proto  Jsem zde, abych co zlého jest,  Napravoval; co  nízkého  jest, Povznášel; co neušlechtilého jest, Zušlechťoval … Ne  p-r-o-t-o  Jsem zde, aby Mi tak anebo onak inspirované pokyny byly udíleny! Nýbrž  P-r-o-t-o  Jsem zde,  aby Pokynů  Mých, jinak vždy šetrně dávaných, Bylo Bedlivě Povšimnuto a Dbáno!! – – Pryč tedy s nepovolanými a neoprávněnými  pokyny!!… Tím  spíše,  že jsem i na stávající poměry skutečně šetrně a s Porozuměním Ohled Bral, Právě:

      »Při  organizovaném přispívání  pociťuji a prožívám menší bolest - … protože to v světě tomto a za dnešních všeobecných poměrů, zvláště za dnešního zřízení státního, jest do jisté míry nutné.«

      Kdyby Byly Přijaty a Provedeny Zásady, Jak Je Přináší a Podává »Celo-Zemský Universální Stát« …: Až do Základů By se Všechno Změnilo a k Lepšímu, tj. k Velmi Velice  
D-o-b-r-é-m-u   Obrátilo.

      Ať   je  tomu  však  jakkoli,  ať  jsou  dané  poměry takové anebo onaké, Já z Mé strany se  ničemu tomu podobnému, tj. žádnému vstupnému ani  žádnému organizovanému přispívání nepodvolím, Já se k ničemu tomu podobnému nesnížím!!  … N-ě-k-d-o   p-ř-e-c-e   m-u-s-í    B-ý-t   V-z-o-r-e-m   a   P-ř-í-k-l-a-d-e-m  
V-y-š-š-í-c-h    L-e-p-š-í-c-h   Z-á-s-a-d,   Z-á-k-o-n-ů   a   Z-p-ů-s-o-b-ů!!

      A  má-li  přijíti  Náprava, má-li  dnešní  stav  věcí  v  Lepší  býti  změněn, musí  býti  dle  Vzoru  Vyšších a Vysokých zásad Skutkem do stávajících nedokonalých a zlých poměrů zasáhnuto!

a)   Musí býti zbožné uctívání a milování  ž-i-v-o-u-c-í-h-o  tělesného organizmu lidského-zvířecího …  i   z-v-í-ř-e-c-í-h-o !! … přizvukováno a požadováno!! …

b)   A  musí  býti  zbožné  uctívání  a  milování  Umění-Vědy-Filozofie  a  zbožně   přeochotné  Jim  sloužení   přizvukováno a požadováno!! …

c)   A Musí  Býti  Zbožné  Uctívání  a  Zbožné  Milování  Nacionalizmu … a Zbožně Přeochotně Jemu Sloužení Přizvukováno a Požadováno!!  

      Tolik dotyčně vstupného a organizovaného přispívání!

* * *

      Stejně  hlubokou bolest Mi způsobují okázale dělané oslavy, připravované ozdoby! Hlavně v tom případě Mě to srdečně zarmucuje, když to někoho jiného, ty Ostatní Snaživé Spolupracovníky, má do stínu postavit!! To tisíckrát raději sám něco podstoupit, než někoho tímto způsobem zranit!!“