CELO-ZEMSKÝ UNIVERZÁLNÍ STÁT

Výjimečně Vše-obsažné Dílo Kňaza Jána Maliarika (dále jen KJM) Celo-Zemský Univerzální Stát (dále jen CZUS) daleko přesahuje běžné lidské chápání Života. Popsat tento Ideál je podobné, jako popsat Nekonečno, neboť obsahuje a postihuje zákonitosti BOŽSKÉHO VŠE-BYTÍ .

KJM probádal a promyslel všechny významnější filozofické a náboženské směry své doby. Dokázal vystihnout jejich přednosti i slabiny a jako znalec hlubin lidské duše a Boží Vše-Jsoucnosti vytvořil pozoru-hodné DÍLO. V knize "Část korespondence s profesorem Jaroslavem Vicovským" píše:

K Tomu Ke Všemu Mne Velkolepě Připravilo Křesťanství
O Tom o Všem Mne až po stupeň Plného Pochopení Poučila Teosofie …
Skutkem Zasvětil Buddhismus …
A Dílo Dovršil Brahmanismus -Vedantismus …

Vědom si temného zabarvení pojmu stát používal později KJM spojení Celo-Zemský Univerzální Bratro-Stát, aby bylo hned zpočátku jasné, že se zde jedná o novou duchovní i hmotnou kvalitu a organizaci vztahů v rámci celé Planety.

Shodneme-li se na tom, že LÁSKA je základní hybnou a tvořivou silou VESMÍRU, daleko niterněji pochopíme moudrost a sdělení muže, který se stal Vědomou součástí světové i kosmické DUŠE a tajemného vanutí Vše-prostupujícího DUCHA. Jan Ámos Komenský proslul jako Učitel Národů, Ján Maliarik jde dále. Tento Učitel Světa svou „Vše-Nápravou“ (CZUS) provází veškerý lidský rod na planetární dráze do kosmické oblasti Božské Harmonie, do oblasti Bytí, v němž je vše omezené a pomíjivé rozptýleno Jasným Světlem Poznání.

Učitel Vnitřní i Vnější Cesty Ján Maliarik, Kňaz Boha Nejvyššího, přesáhl hranice veškeré náboženské, filosofické i sociální omezenosti. Stejně jako všichni, kdož o světový Mír vážně usilují, dobře věděl, že řešení problému Sbratření všeho lidstva je otázkou vnitřního života a že světový Mír nikdo nevymudruje, ani žádná vnější moc nenadiktuje, ale ten že se zjeví v nitru člověka jako výsledek Slavného vítězství sama nad sebou.

Být samostatně myslící lidskou bytostí je nyní velmi obtížné. Otázkou je, zda hmotou, demokracií, falešnou svobodou a technickými „vymoženostmi“ omámený člověk má dostatek duševních sil a schopností, aby pronikl hloubku Ideálu, jenž bez sebemenšího etického, náboženského i filosofického kompromisu nastavuje zrcadlo jakémukoliv hnutí lidské mysli. V tomto duchu hovořil na počátku dvacátého století také Rudolf Steiner:

„V dobách, kdy nebyly žádné elektrické proudy, kdy vzduch nebyl plný elektrických vlivů, bylo snazší být člověkem.
Z toho důvodu, abychom dnes vůbec byli lidmi, je nezbytné vynaložit mnohem silnější duchovní kapacitu, než co bylo nezbytné před stoletím."

Jak zaujmout člověka pro skutečné univerzálně platné hodnoty a podnítit v něm touhu po vymanění se z nadvlády hmoty? — Nic není tak účinné jako moudrá výchova, vzdělání a pravdivý osobní příklad ... O vzdělávání a výchově v roce 1931 píše Ján Maliarik v knize „Unia Slovensko-Poľsko-Česká“ následující:

„Veľkým a osudne nebezpečným omýlom dnešnieho školstva je: že pestuje, precpáva  R o z u m  v  „človeku-zvierati“, avšak  ne -Vychováva  „Č l o v e k a“ !!  — —  Ztadiaľ toľko chytrákov, lhárov a zlých, nebezpečných ľudí!!  — —  Ztadiaľ toľko ničomných kriklúnov-vodcov-demagogov, lživých-falošných učiteľov-kultúrträ-gerov, ktorí kde polo-nevedomky — a kde drzo a nestydato — —  predstierajú Vysoké Veci len aby tých nízkych vecí čo najviacej nahrabať mohli!! — — —  Prameňom-pôvodom-koreňom úžasne vystupňovanej hriešnosti a porušenosti tohoto našeho prítomného veku je — Opakujem! — „v tom“: že dnešnie školstvo pestuje, precpáva  R o z u m ... —  n e-Vychováva však „Človeka“ Samého!! — — Následkom toho máme  v e ľ k ý  p o č e t  veľmi učených a chytrých dravých šeliem!! — —

A pôjde-li to aj ďalej ešte tak, jako doteraz, tj. nenastane-li Radikálny Obrat k Lepšiemu:  p r í d e   na ľudstvo toto   s t r a š n á   k a t a s t r o f a  — — jakej ešte nebolo!! — Preto že ešte nikdy tak Jemných Síl a v   t o ľ k e j   m i e r e   zneužívané nebolo, jako práve teraz!! — ... —

Na základe dnes bežných a platných zásad – –: je možná len lúpež a drancierstvo – – a hanebná Bratrovražda!!!

Príčinou tejto hroznej skutočnosti je s jednej strany a v základe, že človek je stále ešte prirodzeným animálom - zverom!! –

A príčinou strašnej potencovanosti tejto hroznej skutočnosti je zasa s druhej strany dnešnie školstvo, ktoré poskytuje človekovi všetky vymoženosti a prostriedky kultúry a vzdelania, aniž by pečlivo uvážilo, má-li  patričná ľudská bytosť na to právo alebo nie, tj. je-li Toho, Čo sa jej Velikého a Drahocenného Podáva, Morálne Hodna, alebo nie.

Dosť na tom: Úlohou a poslaním  „h-m-o-t-y“  je  slúžiť „životu“!! ...“

Co se od doby, kdy byly tyto myšlenky projeveny, změnilo? Nyní se kontrasty mezi tím, kdo jsme, co potřebujeme, po čem toužíme a kdo nás kam a proč vede, ještě více projevily. Chorobné posednutí hmotou a hromadění prostředků v boji o lidskou duši triumfuje. Chceme-li být ve Hmotě činní a úspěšní, je třeba vyvinout nemalé úsilí, abychom pronikli a pochopili její tajemství. V přítomném Ideálu CZUS je toto tajemství tak mistrně popsáno a vysvětleno, že se po prostudování a procítění člověku snáze skládá mozaika světa a to, co se děje a čemu čelíme, ztratí svou zdánlivě nepřemožitelnou moc.

CZUS také pojednává a osvětluje ryzí pojmy nacionalismu a rasismu, které se staly temným a zvráceným nástrojem vládnoucích. Kňaz Ján Maliarik píše:

„Jakýkoli patriotismus a nacionalismus i v té nejušlechtilejší formě je prohřešením na Čistém, Všeobsáhlém, nejvyšším Jsoucnu a je sebeponížením, zpětným pádem z Božské Všeobecnosti do omezené zvláštnosti. Naproti tomu, ze stanoviska nízkého charakteru, je však méně ušlechtilá láska k vlasti již ctností ve vyvíjení se a zdokonalování. Jen kdyby ten nízko smýšlející toho byl schopen! Božsky čistým se stavší člověk, Božsky vznešené Srdce, které se naučilo pohlížet na celou Zemi, na celou sluneční soustavu s Láskou jako na svou Vlast, by se cítil velmi poníženým a hříšným, kdyby byl nucen dát přednost určité vlasti nebo určitému národu. Naproti tomu člověk nižšího charakteru by se mohl úplně zbavit svého trápení, dokonce by mohl získat krásné roucho ctnosti, kdyby byl schopen obětovat se jednomu národu, s láskou se o něj starat a pro něj pracovat. Od čisté – jasné Sféry jediného pravého nejvyššího Náboženství je každá omezená láska k vlasti nebo k národu – což je stejné – tak daleko vzdálena, jako je vzdáleno nejvyšší Nebe od hranic Očistce. A jestliže lidé spatřují v lásce k vlasti a v lásce k národu, v církevním fanatismu, což ve většině případů je pouhý zbožný sebeklam, zvláštní krásnou ctnost, charakterovou velikost, dokazují tím jen svou vlastní nízkost, svoji nevyvinutost, dokazují tím, že tkví hluboko ve velké omezenosti svého vlastního vědomí.

Až Jednou Lidstvo Zcela Pochopí Velký Pojem: Vše–Lidská–RODINA ... Bude se stydět za jakékoliv zdůraznění Nacionálnosti a Rasismu!! — ... A Právě tak za různá Vyznání!! V Tomto přítomném Velkém Časovém Okamžiku, jsou ale oddělené státy přechodnou  Nutností!! ...“

Ano - Nacionalismus a Rasismus jsou jen přípravnou cestou k Humanismu a ten opět přípravnou cestou pochopení a uskutečnění vyšších stupňů Vědomí …

Události z počátku roku 2020 navždy změnily „tvář“ světa. Na jedné straně vnesly do stávajících „jistot“ strach a neklid, na druhé straně pokoj, odhodlání a vnitřní Světlo. Kdo se učí číst v knize Života, rozpoznává následky činů vracející se z veletoku oceánu Bytí jako matematicky přesné následky vnitřního stavu člověka, rodiny, národa, lidstva ...

Kolik lidí následuje výzvu k návratu do Ráje svého Srdce a kolik jich naopak důvěřuje Šelmě, zakrývaje svůj dech rouškou nevědomosti a tmy, ukáže blízká budoucnost.

Je třeba odstranit osobní, národní a rasový fanatismus, egoismus a posedlost hmotou. Vědomý Člověk má zbořit zotročující mýty a vystavět Duchovní Chrám Lidství na poli Boží Vše-Jsounosti. Bez Tepla Lásky a Světla Poznání to však nepůjde. Nechejme se inspirovat přítomným Dílem, které osvětluje tak vysoké Ideály a Zákonitosti, že se zdají neuchopitelné a nedosažitelné. Dosažitelné však jsou. Potřebujeme je jako poušť déšť, jako člověk lásku, neboť nás volají a provázejí Domů … Začněme pozorně „naslouchat“ a potvrďme svou velikost a nezávislost, jsme přeci děti Otce Světel. Hledejme člověka v sobě samém a nalezněme bratra v druhých. Potřebujeme to nejen my, naše děti a Matka Zem … Nalezněme Cestu probuzeného lidství člověka, v němž se má po mnoha bojích a zkouškách rozhostit BOŽSKÝ KLID …

„Zdokonalení a povznesení jednoho Národa znamená zdokonalení a povznesení Celé Rasy! A zdokonalení a povznesení jedné Rasy znamená zdokonalení a povznesení Všeho Člověčenství Zemského! A zdokonalení a povznesení Všeho Lidstva Zemského znamená zdokonalení a povznesení Celé Sluneční Soustavy! Ano, Celého Kosmu! —

Jsme zajisté integrální součástí nejen naší Sluneční Soustavy, nýbrž také samého Kosmického Nekonečna: Božského Všeho–Bytí! Už jednotlivý k Dokonalosti Čestně a Statečně Spějící Člověk je Povznášejícím faktorem pro Národ, Rasu, pro Všechno Lidstvo, pro Celou planetu! …“

Ideál CZUS budeme vždy posuzovat dle své osobní zralosti, chápání a vidění světa. Co je pro jednoho utopií, pohádkou či naivním obrazem, je pro druhého reálnou možností jak dosáhnout nejen vnitřní, ale také vnější harmonie. A ta bez Míru v celo-světovém rozsahu není možná. Je mnoho lidí, mistrů, učitelů, mnoho forem a úrovní poznání. Kam a proč směřuje CZUS, k čemu vyzývá a vede, prociťte sami ...