Epištoly

      Moudrost a Vše-Otcovská Láska, s jakou objímal Ján Maliarik celý projevený i neprojevený život, jsou zachyceny  nejenom v jeho filozofických spisech, ale ve velké míře právě v adresných proklamacích, výzvách, memorandech, prohlášeních zvaných Epištoly, které Ján Maliarik za svého života napsal a rozesílal po celém světě.

      Tyto Epištoly jsou naplněny porozuměním a soucitem ke svým spolubližním a pomáhají odhalovat nedostatky a hledat řešení a nápravu jak pro jednotlivce, tak pro celé skupiny či národy. S opravdovým zájmem a velikým úsilím, nebojácně a často i s nasazením vlastního života se snažil předat své poselství - uspořádání života na zemi tak, aby na základě Známosti  Hospodina  mohli všichni lidé a celá příroda spolu žít v harmonii – v Míru a přátelství.

      Jeho prozíravost a schopnost předvídat (na základě zákona kauzálnosti) následky činů, kterých se jedinci či národy dopouštějí, se s odstupem času potvrdila a prokazuje nejenom velikost Duchovního rozhledu Mistra Maliarika, ale především odvahu, se kterou vstupoval do otevřené polemiky i se samotnými iniciátory válečných konfliktů. Jak Mistr sám vyjadřuje: „Tyto Epištoly Mi v budoucnu Budou Důkazem Veškerého Mého Snažení a Usilování O Světový  Mír.“

      Zde je uvedena jedna z nich:

      Velevážená Paní!

      Obdržel jsem laskavě zaslané číslo „the April-number of the Herald od Christian Science"“a děkuji srdečně. Rozhodne věnuji něco více pozornosti zaslanému sešitu, než to jinak za Mých okolností možným bývá. Zároveň se pocvičím také trochu v angličtině. Bude-li toho třeba, sdělím Vám o tom jedno-druhé.

***

      V posledním Svém dopise píšete:
„Budu číst lekce v Křesť. Vědě dále a přitom se též zabývat Vámi zaslanými knihami. Myslím, že je to tak správné, poněvadž Křesťanskou Vědu – Christian Science Neodsuzujete.

***

      Co se toho týká, Já neodsuzuji žádné Náboženství a žádnou konfesi!! … Avšak je-li to nutné, má-li tím poslouženo být, rád poukáži na dobré-jasné, respektive na tmavé stránky, chyby a nedostatky toho anebo onoho Náboženství, popřípadě konfese. Činím tak vždy shovívavě, pln porozumění!!
Tedy neodsuzuji!! … Vždyť i ty chyby, nedostatky a bludy mají svůj účel!!

      Abyste však Plně Rozumět Mohla:
Je Nejvyšší … Absolutní … NÁBOŽENSTVÍ !! … …
Toto Nejvyšší – Absolutní NÁBOŽENSTVÍ Je Pramenem – Původem V-š-e-c-h Ostatních Náboženství až po nejrozmanitější Konfese a konfese!!
Z  NĚHO  …  Skrze  NĚHO  … a V NĚM … Jsou Všecky Věci.
To Jest: VĚCI … a Věci … a věci … a věci!!

      Ono Nejvyšší-Všejediné … a Vše v Sobě Obsahující a Pojímající Absolutní NÁBOŽENSTVÍ … Je Tak Ohromně VELIKÉ … že ani Tisíc Velkých Náboženství JE Nemůže Plně Vyčerpat, po Lidsku Zjevit, Pojmově a Systematicky Podat a v Zjeveném Bytí-Kosmu dostatečně Reprezentovat!! …
Tak Ohromně VELIKÁ JE BOŽÍ PRAVDA-JSOUCNO!

     Všechna možná zvláštní Náboženství a Konfese-konfese …

            Všechny Spirituální a Morální Proudy …
            a Všechny Filozofické Směry: tak rozmanité!! …
            a Všechny různě zpracované Vědy …
            Také všechno Umění … a: atd.
            TO Všechno-všechno Má Svůj Původ v Onom Vše-Obsahujícím Všejediném-Nejvyšším-Absolutním NÁBOŽENSTVÍ … BOŽÍ PRAVDĚ …

      Bylo by nemoudré a znamením malosti-omezenosti: Odsuzovat něco = některou část BOŽÍHO VŠE-JSOUCNA … BOŽÍ PRAVDY !! …

      Konstatovat a Povolanému Povědět – Vysvětlit: to a to Náboženství resp. Konfese je hodnoty 1.000 … to a to hodnoty 10.000 … Tam to Náboženství Hodnoty Milion – Bilion – Trilion atd. : T.j.: Je Něco Jiného!! … To není odsuzovat! … To Je Konstatovat!! …

Porovnejte například 1.000 s Milionem  …  a  poznáte – konstatujete, že on  tisíc  má  mnoho nedostatků v porovnání s Milionem!! … Ještě více nedostatků bude mít on tisíc v porovnání s Bilionem a Trilionem atd. Porovnejte však ono 1.000 se stem (100) … popřípadě s deseti (10) … bude se zdát skvělým nádherným zjevem !! Porovnejte Milion (6 nul) s Decilionem (60 nul) … bude se zdát toliko stínem!! Atd.

*

      Relativní Bytí-Žití nebude nikdy s To: Moci Plně Reprezentovat Absolutní NÁBOŽENSTVÍ !! … Toliko ABSOLUTNO Může Pojmout ABSOLUTNO !! … Všechno relativní a Relativní Je Více nebo méně Nedokonalé … a proto také pomíjející !! –

*

      Jiná velmi Důležitá Otázka Je:       Mají různá zjevená Náboženství a konfese nějaký význam:       
Ovšem že!! A to Velký!! … A Význam Tento Je Dán Onou Svato Skutečností: že lidé a i jiné bytosti a Bytosti (:!!:)  se nalézají na různých evolučních stupních!! …       
Správněji: Na různých Involučních a Evolučních Stupních od 1 až do Bezčíselna!!

      Jsou lidé – Lidé a Bytosti co do duševní-mentální-morální a Spirituální Podstaty-Jakosti a Rozměrů 100 … 300 … 700 … 1.000 … 4.000 … 10.000 … 100.000 … Milion ... Bilion … Trilion … atd. až do Nekonečna!!

      Jakého kdo nyní na základě svého vlastního evolučního stupně, tedy následkem své vlastní vnitřní = Vnitřní Podstaty Jakosti a Velikosti Potřebuje Náboženství:        Takového se Mu Dostane!! V DOMĚ OTCE MÉHO – KOSMU Příbytkové  M-m-o-z-í  Jsou!! Jak To kdo-KDO Potřebuje!! Jedna jediná konfese a Jedno – Jediné Náboženství  n-e-n-í  pro všechny!! … Jen pro jistý počet bytostí, nalézajících se na stejném stupni. A jen po jistou dobu!! … T.j.: pokud „toho“ pro svou výchovu a pokrok potřebuje!!

      Pokračuje-li někdo ve svém vývoji a zdokonalování jako slimák: může i 10.000 let zůstat v jednom a témže Náboženství resp. konfesi!! Atd.

*

      Hlásá-li některá konfese popřípadě Náboženství, že ono je to jediné pravé a tudíž samospasitelné, pak se ohromně mýlí!! - - Takové tvrzení může zrodit toliko veliká slepota, omezenost, malost a tudíž slepý egoismus!! Všechno malé je vždy plno egoistického strachu!! Podaří-li se, Osvícenému takové malicherné malosti zajatce Vyvést z jejich bludu: Prokáže jim Veliké Dobrodiní!! Neocenitelné Dobrodiní!!! … Proto, že je Probudí – Vzkřísí z jejich strnulosti a Uvede Je na Cestu Zrychleného … Rychlého Postupu K BOHU !! Veliké To Dobrodiní !!!

*

      V Domě Otce Mého Nebeského v Kosmu Příbytkové Mnozí a velmi Velice Rozmanití Jsou!! Ano!! O mnoho velkolepější a nádhernější Jsou Náboženství povězme na Venuši … na Merkuru … resp. na SLUNCI, než na Naší Zemi. A Ještě Mnohem Velkolepější a Nádhernější JSOU Náboženství v Jiných Vyšších a Pokročilejších Slunečních Soustavách, než Je Tato Naše !! … Dost na Tom: různé Konfese a různá Náboženství Jsou Nutná a Potřebná !! … Jako různé květy, stromy, zvířata, lidé, národy, rasy, planety, Sluneční soustavy!! Jak daleko kdo ve Vývoji Svém Pokročil, v Takovém Náboženství Bývá Vychováván, Aby Se Pak Ještě Dále a Výše Dostal !! … Atd. V předešlém Velmi Pěkném a Rozumném, Upřímně Otevřeném Dopise Jste Psala, že Vás neuspokojuje ani to, ani ono !! … Jen Poshovte a Hledejte a: Naleznete, Kde se Budete Jako Doma Cítit a Vědět!! Potom ovšem na nějaký čas ulpíte na Tom!! Z počátku silněji, potom vždy slaběji a slaběji!! A až v Tom Vývoj  Svůj  Skončíte:  zase  zatoužíte  po Něčem, Ještě Vyšším!!  …  Atd.!!!  V Tomto  Hledání a Nalezení a Dosažení a zase Dále a Výše Stoupání  n-e-n-í  konce!! …

* * *

Žehnej  –  Veď  –  Osvěcuj  a  Zdokonaluj  Vás

        BŮH  MOUDROST  A  LÁSKA !!!

 

                                                                          Zdravím v Otcovské Lásce Oddaný

                                                                                                                 Kňaz Ján Maliarik

Veľké Leváre, 18. IV. 1932