Unia Slovensko-Poľsko-Česká

„Unia  Slovensko - Poľsko - Česká  ...  Je  ...  SVÄTOU ...

V š e t k ý m i   B i e l ý m i   M o c n o s t m i  ...

U l o ž e n o u  ...  A  ...  P o ž a d o v a n o u  ...

POVINNOSŤOU !! ... ... ...“

... ... ...

  Ano!! ... ANO !! ... ... Avšak Má-li sa Táto Sväte Uložená a Sväte Požadovaná Unia Stať aj Slavnou Skutočňosťou  ...:  N e s t a č í  aby Volalo a Volalo a Sa Namahalo Len  DUCHOVNO ... ... ...  Je Nutné Aby Slyšením Ľúbostným Počulo a Celobytostným Rozochvením sa Pričinilo Aj Hmotno!!! ... — ...

Hmotno  bez  DUCHOVNA  Je  m r t v é !! — — —

DUCHOVNO  bez  Hmotna  Je  b e z m o c n é !! ... ...

DUCHOVNO ... Božsky: Absolutne VŠE ... ...

                             ľudsky: Naprosté Nič — —

Je v svete fyzickom bez Hmotna  b e z m o c n é !! —

— ... — —

   P o č u j ... Ty Hmotné Hmotno ... Národa Slovensko-Poľsko-Českého ... Ľúbostným Počuj Počutím Svätý Hlas ... Premilené Volanie Božského DUCHOVNA ... ...

   A   P r i č i ň ... Najvrelejším Sa Srdca Rozochvením ... a   P r i j m i   Sväté ZÁSADY ... Neskonale Jemné Nebeské POKYNY ... Božského  DUCHOVNA  ... ...

Dosť na tom: Úlohou a poslaním „h-m-o-t-y“ je  s l ú ž i ť   „ž i v o t u“!! ...