Vinice myšlenek

 • „Je-li Zde MOUDROST: Jest Zde Zcela Určitě i Láska!! Láska bez Moudrosti Jest Velmi pochybná!!“

 • "Dobro ...   z-l-o-m ...   Býva Brúsené ... Zdokonalované ... Zjemňované ... Premeńované ... na DObro ... a DOBro  ... až DOBRO !! ... ..."

 • "Kdyby se jednou naše Srdce mohlo tak daleko rozšířit, stát se tak velkým a svatým, že bychom byli s to s posvěcenou Láskou a Božsky velkým Srdcem milostně obejmout celé lidstvo jako jednu Božskou Rodinu: pak bychom poznali chaotickou a nízko působící sílu nacionálního fanatizmu jako dusnou sféru očistcea všechno bychom vynaložili na to, aby Lidstvo bylo z hrůzy tohoto zhoubného stavu vykoupeno a vysvobozeno."

 • Predpodmienkou „Bratrství“ ... Pravého Skutočného Bratrství ... Je: Všestranné Dokonalé Vnútorné Umravnenie!! ...

  „Bratrství“ ... Je Dovršením ... Je Zlatou Korunou ... Je Sladkým, Život Dávajúcim Ovocím Mravnosti!! ...
  Teda: Predovšetkým sa Musíme Umravňovať A Až po Stupeň
  „Bratrství“ ... Umravniť ... a Zošlachtiť!! ... ...
  Tj.: Inak niet žiadneho Sjednocovania!! 

 • "Je-li Zde MOUDROST: Jest Zde Zcela Určitě i Láska!! Láska bez Moudrosti Jest Velmi pochybná!!“

 • Kto chce … alebo: Má-li kto v Spisoch Mojích Náisť Zlatý Poklad … Ktorý Tam Skutočne Uložený Je: Musí Hlbšie Kopať!! … A Vždy Hlbšie!! … … Až HLBOKO!! … …

 • Cieľom rečníkov od tribuny je: strhnúť - uniesť — podmaniť a — viesť! — Mojím Cieľom naproti tomu Je: Učiť … Poučiť … Osvietiť … A   V-y-ch-o-v-a-ť !! … …
  V-y-ch-o-v-a-ť: na Samostatných Mužov … a na Samostatné Ženy … Ktorí a Ktoré by sa Sami Viedli, Sami Spravovali!!

  Prevážnym cieľom rečníkov od tribuny bývá: strhnúť - uniesť — podmaniť a — viesť! —

  Mojím   V-ý-l-u-č-n-ý-m   Cieľom Je … a po všetky budúce Veky, pokiaľ sa len v tejto Časnosti Činne Objavovať Budem, Ostane: Učiť … Poučiť … Osvietiť … A  V-y-ch-o-v-a-ť!! … …

  V-y-ch-o-v-a-ť: Mužov Pánov … A Ženy Panie … Ktorí a Ktoré By Sebe Samým Vládli … Sami nad Sebou Panovali!!Nikdy a Nikoli  N-i-e  nad Inými!! … čo je tou možnou najväčšou urážkou — a tým možným najväčším zranením BOŽSTVA  P-o-d-s-t-a-t-n-e  Všade - Bytného!! — … —

 • „Kde se však Jedná o „Svaté Skutečno“ …: Tam se Člověk nesmí nechat unést ani přílišnému nadšení, ani svést chytře-politicky nastrojeným důvodům a lákadlům! - ...“

 • Chcieť s vlkmi prevádzať a realizovať Jednotu: to je „non sens“ — to je marná práca, marné úsilie!! — Škoda Vynaloženého Času a Drahých Síl!! — ...

 • ... Má-li medzi Nami (Jednotlivými Národami na Zemi!) zavládnuť   B r a t s k á   L á s k a  ... ...:   m u s í   n a j p r v   a   p r e d o v š e t k ý m   z m i z n ú ť  ...   v y k o r e n e n á   b y ť   a   z m i z n ú ť  ...  v š e t k a   n e m r a v n á,   f a l o š n á,   l s t i v á,   ú s k o č n á   l o g i k a  — ...  a   v š e t k o   f a l š o v a n i e   D e j í n !  A Národy sa   m u s i a   d o b r o v o ľ n e   p r i z n a ť   k   h r i e c h o m   a   z l o č i n o m,  ktorých sa dopustili na svojích Bratoch!! — ...   A   m u s i a   i c h   t i e ž   D o b r o v o ľ n e   O d č i n i ť !!  — ...

 • Co Je k Tomu zapotřebí, aby Některá, Ta anebo Ona Možnost - Idea se Zdarem Provedena - Uskutečněna Být Mohla?? ... Co Je k Tomu Zapotřebí?
  Tři Věci Jsou za Tím Účelem Nutny:
  I.      především Přiměřená Vůle;
  II.    pak Altruisticky Vyškolený - Vypěstovaný, Altruisticky Zušlechtěný Rozum;
  III.  konečně:  Zásady  MOUDROSTI.

   Slovo „MOUDROSTI“ je samými velkými literami psáno, což Tolik Znamená, že Vysoké Vznešené, Všestranně Dokonalé  MOUDROSTI.
  Tedy: Vůle ... Rozum ... Zásady  MOUDROSTI ... ...

   Jsou-li Někde Tyto Tři Předpoklady Dány: Úspěch - Zdar Je Zabezpečen a to Tak Jistě, Jako že tisíckrát tisíc je Milion.

 • »Můžete i tisíci jazyky mluvit … když se Budete Milovat: Jisto - Jistě   J-e-d-n-o   B-u-d-e-t-e !! … …
  A Můžete i tisíc jazyků v jedno svařit … když se  n-e-b-u-d-e-t-e  Milovat:  n-i-k-d-y  a  n-i-k-o-l-i  Jedno  n-e-b-u-d-e-t-e !!« — —

 • aaa

 • aaa


 • eee