Literární odkaz Jána Maliarika

Tvůrčí činnost Jána Maliarika zasahovala do různých literárních odvětví. Psal přednášky, otevřené dopisy, proklamace, epištoly, slavnostní řeči, spisy pedagogické, didaktické i filozofické, napsal novelu, filozofický román, povídky, sebraná kázání, epištoly, deníky, učebnici esperanta, umělecké překlady indických literárních památek, modlitby, písně,  básně, meditace...  

 V Knihovně Celo-Zemského Univerzálního Státu, založené v roce 1925 Jánem Maliarikem, vyšlo za života Mistrova 40 titulů. Podstatu literárního odkazu tvoří rozsáhlé Dílo zaměřené k zažehnutí či posílení vnitřního Světla Poznání , jež je základem Velkého kosmického životního procesu.

Ján Maliarik ukazuje přesně propracovanou a jasně vytyčenou cestu “nápravy lidských věcí” v Celo-Zemském Univerzálním  Státě, t. j.  takovém  uspořádání  lidské společnosti,  kde v mírových podmínkách všechny  národy planety Země rozvíjejí nejenom své národnostní uvědomění, ale také jednotnou celoplanetární spolu-tvůrčí existenci.

Z dnešního pohledu se zdá, že taková úroveň života na planetě Zemi není možná. Že to je fantastická, blouznivá myšlenka, Idea, kterou nelze uskutečnit. Pohlédněme však do historie a přesvědčíme se, že Ján Maliarik v této Vizi budoucnosti není osamocen. Např. i Bolzáno, Campanella, Sigurdsson, Komenský a další vyjadřovali ve svých spisech podobné představy - Sjednocení všech obyvatel  planety v Jednu velkou  rodinu, v níž se  každý  bude řídit  stejnými zásadami a zákony, bude mít stejná práva a povinnosti, neboť zde bude známost Tvůrčího principu.

Počátky  Mistrovy  literární  činnosti  pochází z let  1902  až 1915, kdy  prostřednictvím  nedělních „Svatých Kázání“  rozvíjel u farníků evangelické církve velkolevárské povědomí o Všudypřítomnosti Boží.

Současná vydávání (od roku 1989 vyšlo v Knihovně Celo-Zemského Univerzálního Státu více než 65 titulů) pokračují v nabídce myšlenek, které dříve či později v té či oné podobě dojdou naplnění. Jde jen o to, kolik strádání a utrpení bude muset ještě člověk prožít.