Literární odkaz Jána Maliarika

Tvůrčí činnost Jána Maliarika zasahovala do různých literárních odvětví. Psal přednášky, otevřené dopisy, proklamace, epištoly, slavnostní řeči, spisy pedagogické, didaktické i filozofické, novelu, filozofický román, povídky, sebraná kázání, epištoly, deníky, učebnice esperanta, umělecké překlady indických literárních památek, modlitby, písně,  básně, meditace...  

 V Knihovně Celo-Zemského Univerzálního Státu, založené v roce 1925 Jánem Maliarikem, vyšlo za života Mistrova 40 titulů. Podstatu Mistrova literárního odkazu tvoří rozsáhlé dílo zaměřené k duchovnímu pokroku všeho lidstva, jehož základem je zákonitý řád Velkého kosmického životního procesu.

Ján Maliarik ukazuje přesně propracovanou a jasně vytyčenou cestu “nápravy lidských věcí”, která vyústí v Celo-Zemský Univerzální  Stát, t. j.  takové  uspořádání  lidské  společnosti,  kde  všechny  národy planety Země   budou v mírových podmínkách rozvíjet nejenom své národnostní uvědomění, ale také jednotný celoplanetární systém spolu-tvůrčí existence.

Z dnešního pohledu doby by se mohlo zdát, že taková úroveň života na naší planetě Zemi je nemožná. Že je to snad nějaká fantastická, blouznivá až fanatická myšlenka, Idea, kterou není možno realizovat. Pohlédněme však do historie a přesvědčíme se, že Ján Maliarik není osamocen v této Vizi budoucnosti. Např. i Bolzáno, Campanella, Sigurdsson, Komenský… vyjadřovali ve svých spisech podobné představy naší budoucnosti. Pohlédneme-li ještě hlouběji do dějin Země, pak již biblická proroctví hovoří o tom, že „Bude jeden pastýř a jeden ovčinec…“

Což převedeno do naší současnosti vyjadřuje totéž jako Sjednocení všech obyvatel  planety v Jednu velkou  rodinu, v níž se  každý  bude řídit  stejnými zásadami a zákony, bude mít stejná práva a povinnosti, neboť zde bude známost Hospodina.

Počátky  Mistrovy  literární  činnosti  pochází z let  1902  až 1915, kdy  prostřednictvím  nedělních „Svatých Kázání“  rozvíjel u farníků evangelické církve velkolevárské poznání a vědomí o Všudypřítomnosti Boží.

Současná vydávání (od roku 1989 vyšlo v Knihovně Celo-Zemského Univerzálního Státu 65 titulů) mají umožnit většímu okruhu zájemců  seznámit se s bohatým zdrojem  Mistrových  myšlenek a představit ho jako velkého  reformátora  za  sjednocení světa v blahu a míru.

 .