ján maliarik o celo-zemském univerzálním státě

„Celo-Zemský Univerzálny Brato-Štát“ ... Je v Základe Vybudovaný na Tak zvaných Devätnástich Svätých Slovách, z ktorých  K a ž d é  Je Ohromného Významu.

        Devätnáste  z  Týchto   S v ä t ý ch   SLOV   Z n i e :

Milovat budeš Hospodina, pána Boha svého …

Ponevádž Toto „BOŽSKÉ  PRIKÁZANIE ... Obsahuje Absolutne všetko - VŠETKO ... Na NEBI Aj na Zemi ...:
Je ONO Jediným Obsahom  v š e t k ý ch  Mojích Spisov ... ...

PRIKÁZANIE  TOTO ... Je Mi Jedinou Pohnutkou ... A Jediným CIEĽOM ... ...  V o  V š e t k o m   Mojom Počínaní - Jednaní a Snažení!! ... ...

Bolo Mi — myslím, že uštipačne — rečeno: „že však aj já som myšlienky - idey svoje  l e n   p o s b i e r a l“!! —

   Bôh Mi Svedkom Predobrotivým, že Já sa so skutočnosťou touto   a n i   v   n a j m e n š o m   n e t a j í m !!   Práve naopak. Nahlas to hovorím a Vyznávám, že  S o m   s a   N e k o n e č n e   M n o h o   U č i l ...  Vedomosti Svoje  S b i e r a l  ...  a  S b i e r a l !!  ...

  

   Nejedná se vlastne ani o to, zdali som Myšlienky - Idey Svoje posbieral, či neposbieral — ...

Ale o To sa Jedná:

a)   Že Som Nasbieral Toľkú Hromadu a Takých Myšlienok - Ideí, že Moja Nekonečnou Žízňou Žízniaca Duša  Je   D n e s  
Až po Stupeň Dokonalého Blaha Uspokojená!! ...

b)   Po Druhé — Čo Je so vzťahom k Môjmu Poslaniu na Vonok ešte Významnejšie!! —

       Že Tak a „TAK“ ... Posbierané ... A Nevyslovitelné BLAHO Umožňujúce - Získávajúce - Dávajúce ... Myšlienky - Idey - Pravdy Som  „T a k“  Sostavil - Usporiadal  ...  a Že Ich Podávam v „Takej“ Forme, Jako To  d n e š n ý   s t a v   v e c í:   kultúrné, morálné, nábožensko - konfesionálné, hospodárské,  
s o c i á l n é  pomery a podmienky!!  — ...  P r á v e   P o t r e b u j ú   a   V y ž a d u j ú !! ... ...

Ex Oriente Lux!! ... Prinášam nie Svetlo ... Ale SVETLO  Východu ... ... ... na Západ ... vo forme ... Západu ešte Najprístupnejšej ... a Najprimeranejšej ... Tak Jako To vyše podotknuté podmienky a pomery na Západe Nutným Činia!! — ...

Prinášam Od TVÁRI NAJVYŠŠIEHO ... ... ... Západu ... Ohromné SVETLO ... ... ... Neskonalé DOBRODENIE ... ... ... Aby v Prvom Rade Západu ... ... A Prostredníctvom Západu Celému Ostatnému Svetu ... ...  Pomožené Bolo!! ... ... ...

... ... ...

       J a k    t o ?? —

Znie nezrelá, ironie - plná otázka západu.

          T A K T O ...:

Východ Má Ohromné VYMOŽENOSTI DUCHOVNÉ ... ... ... Neskonale JEMNÉ ... ...

Západ Má Ohromné vymoženosti a Vymoženosti Kultúrné ... neskonale tvrdé a výbojné, ktoré môžu byť Plus ... aj minus — použité!! ...

— — —

       Moje Poslanie ... ... a Moja Práca - Úloha ... ... Záleží v Tom ... ...: Zasnúbiť  MUŽA - PÁNA - ŽENICHA  Východu s Pannou - Mayou - Kultúrou - Hmotou Západu, Aby sa Stala Poslušne - Radostne - Zbožne Oddanou Nositeľkou  DUCHOVNA  Východu ... ... Aby, Oplodnená Súc  DUCHOM SVÄTÝM  Východu ... ... Porodila Vykupiteľa - Záchrancu,  d n e s  Tak Veľmi - Veľmi Potrebného!! ... ...

... ... ...

       Západ, ponechaný sám sebe, do pekla zavedie ľudstvo toto!! — —
Západ, ponechaný sám sebe, zapríčiní - privodí katastrofu, jakej ešte nebolo!!
— — —

a dôvodí  e š t e  — — :

       Nepotrebujeme žiadneho Svetla od Východu!! —

Veď aj Tvoje „Devätnásté Sväté Slovo“ Hovorí, že

       „Milovať BOHA Nado Všetko!! ...

       A Blížného Svojeho jako Seba Samého!! ...“

       „To“ že Je To Najvyššie  SVETLO !! ...

       A „To“ Je  SVETLOM  Západu!! —

       A „To“ Znamená Toľko, že Západ Má Priniesť Svetlo Východu!! — A  n i e  opáčne!! — “

O d p o v e d á m :

A.     „Milovať  BOHA  Nado  V š e t k o !!! ... ... ...

   A  BLÍŽNÉHO ... Svojeho Jako Seba Samého!!! ... ... ...“

   Aj „To“ Je Vlastne  SVETLO  Od Východu ... ... ...

   Poslané hrozne tvrdému, ubohému Západu! — ... —

B.   Božské  ONO  SLOVO ... ... ... V Plnej Miere Rozuměť - Poznať ...  A Dokonale  MILOVAŤ - ZÁCHOVÁVAŤ  ... ...  Som Sa  

       N a u č i l   A ž   V  MORI  SVETLA  NÁBOŽENSTVA  A FILOZOFIE   V ý ch o d u !! ... ... ...

C.   Západ Je v skutočnosti Od  SVETLA   ONOHO  NAJVYŠŠIE-HO   T a k   Ú ž a s n e   V z d i a t e l e n ý  — —  a   B l ú d i   v tmách tak hustých – hlbokých – nebezpečných — — — : Že ONOHO  SVETLA  NAJVYŠŠIEHO  ... ... ... používa toľko čo Plášťa Vhodného — —  n a   p r i k r y t i e  hriechu svojho veľkého zlého, plynúceho z tvrdosti srdca tvrdého, bezcitného!! — —

   Slovom: Nedáte-li si Osvietiť oči rozumu svojeho sebecky sofistického BLESKOM SVETLA Východného — — ... A nedáte-li si Obmäkčiť - Zjemniť úžasne tvrdé - bezcitné srdce svoje LÁSKOU - DOBROTOU - SÚCITOM  Tak Jako Sa  TO  Na Východe Praktikuje: „AHINSA !!“ — — ...:  I s t o  I s t e  zahyniete!!!